Viceprimarul

Ultima modificare a acestei paginii: 29 decembrie 2014

JUDEȚUL ARGEȘ

PRIMĂRIA COMUNEI MĂRĂCINENI 

DISPOZIȚIA  nr. 19/09.01.2023

privind desemnarea înlocuitorului primarului comunei Mărăcineni, în situațiile de absență din unitate, ale acestuia

     Primarul comunei Mărăcineni, județul Argeș;

Având în vedere:

– dispozitia nr. 21/18.01.2021 privind desemnarea înlocuitorului primarului comunei Mărăcineni, în situațiile de absență din unitate, ale acestuia,

– prevederile art. 152 alin. (1), art. 155 și art. 157din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

      În temeiul dispozițiilor art. 196, alin. (1), lit. b) coroborate cu cele ale art. 438, alin. (7), lit. a) din Codul administrativ, emite prezenta 

DISPOZIȚIE:

Art. 1 Domnul viceprimar Ardei Nicolae va fi înlocuitorul de drept al domnului primar Dascălu Nicolae-Liviu, îndeplinind toate atribuțiile prevăzute de lege, în  perioada concediilor de odihnă, cursuri de pregătire profesională, a concediilor de boală și a absențelor din unitate, ale acestuia.

Art. 2 – Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului – judetul Argeș, compartimentului resurse umane, domnului viceprimar Ardei Nicolae, d-lui primar Dascălu Nicolae-Liviu și va fi afișată la sediul unității pentru aducere la cunoștință publică, conform art. 197 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.

 

            PRIMAR,                                                                               Contrasemnează pentru legalitate

DASCĂLU Nicolae-Liviu                                                                      Secretar general comună,  

                                                                                                                      BUJOR Marinela                               

ATRIBUȚIILE VICEPRIMARULUI

-Viceprimarul exercită atribuțiile delegate, în numele primarului și nu în nume propriu, asupra oricaror operațiuni ce revin ordonatorului principal de credite, potrivit legii.

Ordonatorul principal de credite delegat are obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate,pentru cheltuieli strict legale de activitatea autorităților administrației publice locale și cu respectarea dispozițiilor legale.

Ordonatorul principal de credite delegat răspunde de:

a) elaborarea și fundamentarea proiectului bugetului local al comunei;

b) urmărirea modului de realizare a veniturilor;

c) angajarea,lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat;

d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea comunei;

e) organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

g) organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor eferenți acestora;

h) organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

i) alte atribuții stabilite de dispozițiile legale.

Se supun aprobării ordonatorului principal de credite delegat numai acele operațiuni însoțite de viza de control financiar preventiv propriu.

Primarul își rezervă dreptul de intervenție asupra modului de realizare a atribuțiilor delegate către viceprimarul comunei Mărăcineni, inclusiv de anulare a aprobării oricăror operațiuni.

Pe perioada concediului de odihnă și în orice situații în care primarul nu poate exercita atribuțiile, acesta deleagă exercitarea unor atribuții către viceprimar,după cum urmează:

-Coordonarea,îndrumarea,controlul și răspunderea pentru realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate al primarului astfel:

Semnează pentru și în numele primarului comunei Mărăcineni documentele emise de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

-Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;

-Compartiment Financiar Contabil;

-Compartiment Impozite și Taxe;

-Compartiment Achiziții Publice;

-Compartiment Stare Civilă;

-Compartiment Registru Agricol-Fond funciar;

-Compartiment Resurse umane;

– Compartiment Asistentă socială;

-Compartiment Urbanism;

-Compartiment Relații cu publicul și Registratura;

-Compartiment Poliția Locală.

Pe perioada concediului de odihnă și în alte situații,viceprimarul semnează pentru și în numele primarului comunei Mărăcineni răspunsuri la petiții (cereri, reclamații,sesizări sau propuneri formulate în scris, în cadrul programului de audiențe, prin poșta electronică sau communicate instituției în alt mod, precum și certificatele și adeverințele eliberate de autoritățile publice);

Viceprimarul primește și repartizează corespondența aferentă compartimentelor și serviciilor publice aflate în coordonarea sa, ștampila instituției putând fi aplicată pe semnătura acestuia.

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cada FreeStanding - Cada ta de vis.