Acte necesare

Ultima modificare a acestei paginii: 13 iulie 2012

ACTE NECESARE PENTRU SUBVENȚIE ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE TERMICĂ

 • CERERE ȘI DECLARAȚIE PROPRIA RĂSPUNDERE +ANCHETĂ SOCIALĂ (PRIMĂRIE);
 • CI/B.I pentru membrii familiei care au peste 14 ani;
 • Certificate de naștere pentru copii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie, Hotărâre judecătorească de divorț;
 • Adeverință rol agricol în care sunt menționați toți membrii familiei, precum și suprafețele de teren deținute;
 • Adeverință taxe și impozite privind bunurile și suprafețele deținute;
 • Act de proprietate/contract închiriere/comodat;
 • Adeverință eliberată de Asociația de locatari privind numărul de membrii;
 • Carte de identitate autoturism/motocicletă;
 • Adeverință de venit cu salariul NET (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/șomaj/alocație/indemnizație de orice tip;
 • Adeverință de venit de la DIRECȚIA GENERALĂ DE FINANȚE PUBLICE pentru veniturile din activitățile independente;
 • Adeverințe instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevii și studenții, cu exceptia burselor de studiu, sociale și ,,bani de liceu’’
 • Declarație notarială pentru cei care nu sunt încadrați în câmpul muncii;
 • CONTRACT DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ;
 • FACTURĂ ENERGIE Termică (LUNA ANTERIOARĂ)
 • DOSAR CU ȘINĂ.

ACTE NECESARE PENTRU SUBVENȚIE ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE

 • CERERE ȘI DECLARAȚIE PROPRIA RĂSPUNDERE +ANCHETĂ SOCIALĂ (PRIMĂRIE);
 • CI/B.I pentru membrii familiei care au peste 14 ani;
 • Adeverință eliberată de ASOCIAȚIA DE LOCATARI privind numărul de membrii;
 • Certificate de naștere pentru copii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie, Hotărâre judecătorească de divorț;
 • Adeverință rol agricol în care sunt menționați toți membrii familiei, precum și suprafețele de teren deținute;
 • Adeverință taxe și impozite privind bunurile și suprafețele deținute;
 • Act de proprietate/contract închiriere/comodat;
 • Carte de identitate autoturism/motocicletă;
 • Adeverință de venit cu salariul NET (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/șomaj/alocație/indemnizație de orice tip;
 • Adeverință de venit de la ANAF pentru veniturile din activitățile independente;
 • Adeverințe instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevii și studenții, cu exceptia burselor de studiu, sociale și ,,bani de liceu’’
 • Declarație notarială pentru cei care nu sunt încadrați în câmpul muncii;
 • FACTURĂ GAZE (luna anterioara)
 • DOSAR CU ȘINĂ.

ACTE NECESARE PENTRU SUBVENȚIE ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU LEMNE ȘI CĂRBUNI

 • CERERE ȘI DECLARAȚIE PROPRIA RĂSPUNDERE +ANCHETĂ SOCIALĂ (PRIMĂRIE);
 • CI/B.I pentru membrii familiei care au peste 14 ani;
 • Certificate de naștere pentru copii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie, Hotărâre judecătorească de divorț;
 • Adeverință rol agricol în care sunt menționați toți membrii familiei, precum și suprafețele de teren deținute;
 • Adeverință taxe și impozite privind bunurile și suprafețele deținute;
 • Act de proprietate/contract închiriere/comodat;
 • Carte de identitate autoturism/motocicletă;
 • Adeverință de venit cu salariul NET (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/șomaj/alocație/indemnizație de orice tip;
 • Adeverință de venit de la ANAF pentru veniturile din activitățile independente;
 • Adeverințe instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevii și studenții, cu exceptia burselor de studiu, sociale și ,,bani de liceu’’
 • Declarație notarială pentru cei care nu sunt încadrați în câmpul muncii;
 • DOSAR CU ȘINĂ.

ACTE NECESARE PENTRU SUBVENȚIE ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE ELECTRICĂ

 • CERERE ȘI DECLARAȚIE PROPRIA RĂSPUNDERE +ANCHETĂ SOCIALĂ (PRIMĂRIE);
 • CI/B.I pentru membrii familiei care au peste 14 ani;
 • Certificate de naștere pentru copii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie, Hotărâre judecătorească de divorț;
 • Adeverință rol agricol în care sunt menționați toți membrii familiei, precum și suprafețele de teren deținute;
 • Adeverință taxe și impozite privind bunurile și suprafețele deținute;
 • Act de proprietate/contract închiriere/comodat;
 • Carte de identitate autoturism/motocicletă;
 • Adeverință de venit cu salariul NET (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/șomaj/alocație/indemnizație de orice tip;
 • Adeverință de venit de la DIRECȚIA GENERALĂ DE FINANȚE PUBLICE pentru veniturile din activitățile independente;
 • Adeverințe instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevii și studenții, cu exceptia burselor de studiu, sociale și ,,bani de liceu’’
 • Declarație notarială pentru cei care nu sunt încadrați în câmpul muncii;
 • CONTRACT DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ;
 • FACTURĂ ENERGIE ELECTRICĂ (LUNA ANTERIOARĂ)
 • DOSAR CU ȘINĂ.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

 1. DTCU – Documentația tehnică pentru obținerea Certificatului de urbanism întocmită de arhitect și/sau conductor arhitect care să conțină:
 • Acte de proprietate;
 • Documentație cadastrală;
 • Memoriu tehnic;
 • Plan de încadrare în zonă;
 • Plan de situație;
 • Extras de carte funciară actualizat

2. Obținerea Certificatului de urbanism – Primărie;

3. Obținerea avizelor și acordurilor specificate în Certificatul de urbanism;

4. Depunerea DATC – documentație pentru obținerea Autorizației de construire împreună cu avizele și acordurile obținute la Primărie;

5. Anunțarea începerii lucrărilor la Primărie și ISC.

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

 1. ACTELE DE IDENTITATE VALABILE ORIGINALE ALE SOŢILOR
 2. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ORIGINAL
 3. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR ORIGINALE

DUPĂ CAZ:

  1. CERTIFICATUL DE DECES AL UNUIA DINTRE SOŢI SAU AL COPILULUI
  2. SENTINŢELE JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI, ADOPŢIEI, ÎNCREDINŢARE COPII
  3. HOTĂRÂREA DE PLASAMENT SAU DE ÎNCREDINŢARE A COPILULUI

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NAŞTERII

   1. CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NAŞTERII
   2. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE – ORIGINAL + FOTOCOPIE PENTRU PĂRINŢII CĂSĂTORIŢI LEGITIM
   3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL MAMEI ŞI AL TATĂLUI – ORIGINAL + FOTOCOPIE PENTRU PĂRINŢII CARE NU SUNT CĂSĂTORIŢI LEGITIM
   4. BULETINE (CĂRŢI) DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR – ORIGINAL + FOTOCOPIE

TERMENUL PENTRU DECLARAREA ŞI ÎNREGISTRAREA NAŞTERII COPILULUI ESTE:

 1. 15 ZILE DE LA DATA NAŞTERII, PENTRU COPILUL NĂSCUT VIU ŞI AFLAT ÎN VIAŢĂ;
 2. 3 ZILE DE LA DATA NAŞTERII, PENTRU COPILUL NĂSCUT MORT;
 3. 24 ORE DE LA DATA DECESULUI, PENTRU COPILUL NĂSCUT VIU CARE A DECEDAT ÎNĂUNTRUL TERMENULUI DE 15 ZILE.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

  1. CERTIFICATE PRENUPŢIALE (ANALIZE MEDICALE) DE LA MEDICUL DE FAMILIE SAU DIN POLICLINICĂ VALABILITATEA ACESTOR CERTIFICATE – 14 ZILE
  2. CERTIFICATE DE NAŞTERE – ORIGINAL + FOTOCOPIE
  3. CĂRŢI DE IDENTITATE – ORIGINAL + FOTOCOPIE
  4. HOTĂRÂREA DE DIVORŢ / CERTIFICATUL DE DECES PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT LA PRIMA CĂSĂTORIE

ACTELE SE DEPUN CU 10-14 ZILE ÎNAINTE DE DATA CĂSĂTORIEI

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

   1. CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL DECESULUI
   2. BULETINUL (CARTEA) DE IDENTITATE – ORIGINAL + FOTOCOPIE A PERSOANEI DECEDATE
   3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE ŞI DE CĂSĂTORIE – ORIGINAL + FOTOCOPIE ALE PERSOANEI DECEDATE
   4. BULETINUL (CARTEA) DE IDENTITATE – ORIGINAL + FOTOCOPIE A PERSOANEI CARE DECLARĂ DECESUL

TERMENUL PENTRU DECLARAREA DECESULUI:

 1. 3 ZILE CÂND CAUZA DECESULUI ESTE NATURALĂ;
 2. 48 ORE CÂND DECESUL SE DATOREAZĂ UNEI SINUCIDERI, UNUI ACCIDENT SAU ALTOR CAUZE VIOLENTE.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR

Pentru eliberarea duplicatelor în cazul actelor de stare civilă pierdute, distruse sau furate, cât şi pentru preschimbarea celor vechi în certificate de uz internaţional sunt necesare următoarele acte :

 1. Actul de identitate original şi copie xerox (în lipsa acestuia – Cartea de identitate provizorie eliberată de Serviciul de Evidenţa Persoanelor)
 2. Chitanta în valoare de 2 lei achitată la casieria institutiei
 3. Cerere – formular tip

Duplicatele după certificatele de naştere se eliberează numai titularilor. Duplicatele după certificatele de naştere ale minorilor sub 14 ani sau a celor peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate se eliberează unuia dintre părinţi.

Duplicatele după certificatele de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi. Duplicatele după certificatele de deces se eliberează persoanelor îndreptăţite.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII ACORDATĂ ÎN BAZA LEGII 125/2015

1. Certificat de naştere copil (original şi copie);
2. Actul de indentitate ale părinţilor (original şi copie);
3. Livretul de familie (original și copie):
3. Cerere tip (eliberată de Primărie – Compartimentul de Asistență Socială);
4. Opțiunea virării de indemnizație creștere copil/stimulent de inserție prin mandat poștal sau extras de cont (cont IBAN) pentru virarea pe card.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI/STIMULENTULUI DE INSERȚIE ACORDATE PE BAZA H.G. 685/2015

1. actele de identitate ale părinţilor (original şi copii);
2. certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii);
3. copie după livretul de familie;
4. opțiunea virării de indemnizație creștere copil/stimulent de inserție prin mandat poștal sau extras de cont (cont IBAN) pentru virarea pe card;
5. Cerere tip (eliberată de Primărie – Compartimentul de Asistență Socială) – opțiunea de indemnizație creștere copil un an, doi sau trei ani (pentru copilul cu dizabilitate);
6. Anexa nr. 2 – Adeverința care trebuie completată de angajator cu veniturile pe 24 de luni privind persoana în cauză care solicită ( eliberată de Primărie – Compartimentul de Asistență Socială, trebuie să fie eliberată de angajator în original semnată și ștampilată);
7. Decizia de suspendare/reluare (stimulent de inserție) a activității eliberată de angajator în original, semnată și ștampilată.

ATENŢIE !!!
Pentru persoanele care realizează din activităţi independente sau activităţi agricole vor depune dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente.
Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverinţă de studii/diplomă de absolvire.

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI

1. Cerere;
2. Livret de familie (original şi copie);
3. C.I./B.I. (original şi copie);
4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu specificaţia că nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8;
6. Certificat de căsătorie ,hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz(original şi copie);
7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie);
8. Talon – mijloace de transport aliate în proprietate (original şi copie) după caz;
9. Adeverinţă de la registrul agricol ;
10. Adeverinţă de la Administraţia Financiară;
11. Dosar.

 

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

1. Cerere;
2. Livret de familie (original şi copie);
3. C.I./B.I. (original şi copi);
4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii ;
5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi;
6. Certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz (original şi copie);
7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie);
8. Talon – mijloace dc transport aflate în proprietate (original şi copie) după caz;
9. Adeverinţă de la registrul agricol
10. Adeverinţă de la A.J.O.F.M. (şomaj);
11. Certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă (expertiză medicală)
12. Adeverinţă de la Administraţia Financiară
13. Dosare

 

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cada FreeStanding - Cada ta de vis.